Koolitaja CV

Kompetentsipõhine eneseanalüüs

Läbivad kompetentsid

NrKompetentsi lühikirjeldus
1Valdab koolitusel käsitletavat valdkonda/teemat/ainet, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega, arvestades valdkonna- ja ainealase teadmuse, teaduspõhisuse ja parimate praktikate ning õppekavast/koolitusprogrammist tulenevate nõuetega.
Valdab koolitusel käsitletavat valdkonda/teemat/ainet, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega, arvestades valdkonna- ja ainealase teadmuse, teaduspõhisuse ja parimate praktikate ning õppekavast/koolitusprogrammist. Kompetentsi tõendamine ja tõendusmaterjali esitamine (kuni 2000 tähemärki)Minu töös koolitajana on välja kujunenud kolm peamist valdkonda: koolitajate koolitused, õppimisoskuste koolitused ja tööle kandideerijate koolitused. Andragoogika bakalaureuse- ja magistriõpingud Tallinna Ülikoolis koos minu koolituskogemusega on andnud mulle laiapõhjalise ettevalmistuse erinevate koolitamise ja õpetamisega seotud teemade käsitlemiseks. Muu hulgas olen õpingute käigus saanud ka haridustehnoloogilise ettevalmistuse, töötanud Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse juures OPAH e-portfoolio loomise meeskonnas ning Piirivalveametis Moodle õpikeskkonna juurutamise eestvedajana kvaliteedihalduse jaoskonnas. Nende kogemuste käigus olen saanud vajaliku baasi oma haridustehnoloogiliste oskuste arendamiseks ning praktiseerides ja õppides koolitustel ja iseseisvalt erinevate digivahendiste kasutamist, valdan ma ka antud temaatikat. Töö Sihtasutuses Kutsekoda Euroopa Komisjoni Europassi ja kvalifikatsiooniraamistiku teemadega ning kogemus ettevõtte tegevjuhina ning pikaajaline kogemus projektimeeskondade juhina annab mulle vajaliku kompetentsuse oskuste analüüsi ja esitlemise, tööturu võimaluste ja vajaduste õpetamiseks tööotsijatele. Tõendusmaterjalidena on e-portfooliosse lisatud magistriõpingute diplom ja CV. Lisan ka OPAH e-portfoolio looOlen täiskasvanute koolitusega tegelenud alates 1992. aastast 
2Teab täiskasvanukoolituse põhiprintsiipe ja lähtub koolitusel täiskasvanud õppija eripäradest.
Kompetentsi tõendamine (kuni 2000 tähemärki)
3Väärtustab täiskasvanud õppijat, järgib oma töös eetilisi norme (vt lisa 3 „Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks“) ja konfidentsiaalsusnõudeid, hoiab kutse mainet.
Kompetentsi tõendamine (kuni 2000 tähemärki)
4Järgib täiskasvanuõpet ja teisi valdkonna tegevusi reguleerivaid õigusakte. 
Kompetentsi tõendamine (kuni 2000 tähemärki)
5Annab õppijatele tagasisidet kogu koolitusprotsessi vältel.
Kompetentsi tõendamine (kuni 2000 tähemärki)
6Kasutab koolitustel korrektset läbiviimise keelt kõnes ja kirjas.
Kompetentsi tõendamine ja tõendusmaterjali esitamine (kuni 2000 tähemärki)
7Kasutab asjakohaseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendeid õppeprotsessi ettevalmistamisel, läbiviimisel, hindamisel ja enesearengu toetamisel; oskab allikakriitiliselt veebipõhist infot otsida; teab digiõppe võimalusi ja oskab kasutada sobilikke meetodeid digiõppe läbiviimiseks täiskasvanute koolituses; oskab luua, kasutada ja jagada veebipõhiseid materjale. 
Kompetentsi tõendamine ja tõendusmaterjali esitamine (kuni 2000 tähemärki)

1. Õppeprotsessi ettevalmistamine
1.1 Selgitab eelnevalt välja ja analüüsib konkreetse õpperühma õpi- ja erivajadusi ning nendest lähtuvalt seab eesmärgid ja õpiväljundid ning planeerib koolituse sisu (vt lisa 2 „Kutsestandardis kasutatud terminid“).
Kompetentsi tõendamine(kuni 2000 tähemärki)
Viide tõendusmaterjalile(Tõendusmaterjalide esitamine)
1.2 Koostab koolitusprogrammi ja planeerib oma tegevuse, lähtudes õppekavast (selle olemasolul).
Kompetentsi tõendamine(kuni 2000 tähemärki)
Viide tõendusmaterjalile(Tõendusmaterjalide esitamine)
1.3 Valmistab ette konkreetse koolituse sisu ja valib meetodid, lähtudes koolitusprogrammis (õppekavas, selle olemasolul) koolitusprogrammis/õppekavas fikseeritud õpiväljunditest ja varasemast tagasisidest.
Kompetentsi tõendamine(kuni 2000 tähemärki)
Viide tõendusmaterjalile(Tõendusmaterjalide esitamine)
1.4 Koostab ja/või kohandab õppematerjale, lähtudes õppekavast või koolitusprogrammist, teema käsitlemise loogikast ning õppekeskkonna võimalustest. Viitab korrektselt allikatele, arvestades autoriõigusi.
Kompetentsi tõendamine(kuni 2000 tähemärki)
Viide tõendusmaterjalile(Tõendusmaterjalide esitamine)
2. Õppeprotsessi läbiviimine
2.1 Selgitab õppijatele õppekavas (kui õppekava on olemas) seatud õppe eesmärke. Toetab õppijaid individuaalsete õpieesmärkide seadmisel, aidates siduda neid koolitusprogrammist tulenevate eesmärkidega.
Kompetentsi tõendamine(kuni 2000 tähemärki)
Viide tõendusmaterjalile
2.2 Rakendab erinevaid võtteid õppimist toetava füüsilise, vaimse ja sotsiaalse keskkonna loomiseks.
Kompetentsi tõendamine(kuni 2000 tähemärki)
Viide tõendusmaterjalile
2.3 Viib läbi õppeprotsessi, vajaduse korral muudab õppe etappide järjestust ja töövorme, kaasates õppijaid ja arvestades õpperühma vajadusi.
Kompetentsi tõendamine(kuni 2000 tähemärki)
Viide tõendusmaterjalile
2.4 Märkab ja tunneb ära grupi arengus toimuvaid muutusi, reageerib olukorrale õpiprotsessi toetaval viisil.
Kompetentsi tõendamine(kuni 2000 tähemärki)
Viide tõendusmaterjalile
3. Õppeprotsessi analüüs ja hindamine
3.1 Kogub õppijatelt arvamusi õppeprotsessi kohta, valides sobivad meetodid.
Kompetentsi tõendamine(kuni 2000 tähemärki)
Viide tõendusmaterjalile(Tõendusmaterjalide esitamine)
3.2 Valib sobivad hindamismeetodid ja lähtudes kavandatud eesmärkidest, analüüsib õppeprotsessi.
Kompetentsi tõendamine(kuni 2000 tähemärki)
Viide tõendusmaterjalile(Tõendusmaterjalide esitamine)
3.3 Valib sobivad hindamismeetodid ja hindab õpiväljundeid.
Kompetentsi tõendamine(kuni 2000 tähemärki)
Viide tõendusmaterjalile(Tõendusmaterjalide esitamine)
3.4 Teavitab seotud isikuid õppe tulemustest, kasutades kokkulepitud meetodit ja tuginedes faktidele.
Kompetentsi tõendamine(kuni 2000 tähemärki)
Viide tõendusmaterjalile(Tõendusmaterjalide esitamine)
4. Tegelemine arendus-, loome- ja teadustööga 
4.1 Osaleb aktiivselt täiskasvanute koolitajate võrgustikes ja koolitajate kogukonna tegevustes, avaldades arvamust ja tehes ettepanekuid täiskasvanuõppe valdkonnas.
Kompetentsi tõendamine(kuni 2000 tähemärki)
Viide tõendusmaterjalile(Tõendusmaterjalide esitamine)
5. Professionaalne enesearendamine
5.1 Analüüsib ja hindab oma tegevust õppeprotsessis, toob välja enda tugevused ja arenguvajadused.
Kompetentsi tõendamine(kuni 2000 tähemärki)
Viide tõendusmaterjalile(Tõendusmaterjalide esitamine)
5.2 Hindab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset seisundit, võtab kasutusele abinõud tasakaalu saavutamiseks ja säilitamiseks.
Kompetentsi tõendamine(kuni 2000 tähemärki)
Viide tõendusmaterjalile
5.3 Hoiab end kursis uuemate suundadega täiskasvanukoolituse valdkonnas. Käsitleb ennast õppijana, vastutab enda arengu eest.
Kompetentsi tõendamine(kuni 2000 tähemärki)
Viide tõendusmaterjalile(Tõendusmaterjalide esitamine)